fbpx

GDPR Angis

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Angis s.r.o. a Angis plus s.r.o. jako poskytovatel zdravotních služeb a věnuje velkou pozornost zpracovávání osobních údajů a jejich zabezpečení.  Rádi bychom Vám tímto poskytli informace ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů v souladu s novým Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen („Obecné nařízení“), které stanovuje nové požadavky na zpracovávání a ochranu Vašich osobních údajů.

Přečtěte si, prosím, níže uvedené informace o zpracovávání osobních údajů, které jsme zpracovali formou otázek a odpovědí tak, aby pro Vás byly co nejvíce přehledné a srozumitelné. Příslušné informace můžete nalézt i na našich webových stránkách www.angis.cz, kde jsou rozpracovány ještě podrobněji.

 
1. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů je Angis plus s.r.o., Jiřího Wolkera 495/3, 682 01 Vyškov, IČO: 26951223, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 47878 (dále jen „Angis plus“). Společnost využívá služeb externího pověřence na ochranu osobních údajů, který dohlíží na řádné zpracování osobních údajů a na kterého se můžete kdykoliv obrátit buď písemně na adrese sídla naší společnosti nebo elektronicky na adrese poverenec@angis.cz.

Na společném jednání statutárních zástupců společností Angis s.r.o., Angis plus s.r.o. a Angis real s.r.o. byla za společného Správce ve smyslu čl. 26, Obecného nařízení zvolena společnost Angis plus s.r.o.

Společný správce plní úlohy ve smyslu Obecného nařízení pro oblasti:

• poskytování zdravotních služeb,
• vzdělávacích aktivit,
• činnosti lékárny

Se všemi společnostmi, které pro Správce zpracovávají osobní údaje a plní úlohy Zpracovatele má naše společnost uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 28, odst. 3) Obecného nařízení.

 
2. PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE A PRO JAKÉ ÚČELY?

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě zákona č. 372/2011 Sb., v platném znění a jeho prováděcích předpisů (Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci). V paragrafu 53 nám uvedený zákon ukládá povinnost vést zdravotnickou dokumentaci s definovanými osobními údaji. Vaše osobní údaje jsou tedy zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci. Ochrana a zabezpečení Vašich osobních údajů je zajištěna v souladu se zákonnými normami i v souladu s Obecným nařízením.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že Vám nebude možno poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života. Ustanovení odstavce 2. se plně vztahují i na provoz naší lékárny.

 
3. JAKÉ MÁME OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Oprávněným zájmem společnosti Angis plus s.r.o. je informovat Vás o novinkách týkajících se poskytování zdravotních služeb (včetně činnosti lékárny).

 
4. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

K Vašim osobním údajům má přístup hlavně Váš ošetřující zdravotnický personál. Kromě něho mají k Vašim osobním údajům přístup v právně jasně stanovených případech osoby, uvedené v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Přijali jsme všechna dostupná organizační a technická opatření k tomu, aby se žádná nepovolaná osoba nemohla s Vašimi osobními údaji seznámit. S výjimkou případu spolupráce s jinými poskytovateli zdravotních služeb, kteří s námi v případě potřeby spolupracují na službách, která jsou Vám poskytovány, Vaše osobní údaje v žádném případě nesdělujeme dalším subjektům s výjimkou zákonem stanovených případů.

 
5. PO JAKOU DOBU MÁME ULOŽENY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje uchováváme v souladu s právními předpisy pro ukládání zdravotnické dokumentace (Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, zákon č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění). Po uplynutí stanovené doby pro uchovávání Vašich osobních údajů jsou tyto údaje nevratně odstraněny (vymazáním dat, skartací apod.)

 
6. JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi vedených, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné. V případě, když se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení na ochranu osobních údajů nebo Vašich práv, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo v místě sídla naší společnosti. Máte právo se na nás nebo na pověřence pro ochranu osobních údajů naší společnosti kdykoliv obrátit s žádostí o informace a přístup ke zpracování osobních údajů.

 
7. PROFILOVÁNÍ A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při poskytování zdravotních služeb nevyužíváme profilování a automatizované rozhodování. Prosíme Vás o předání těchto informací i dalším osobám, které jste uvedli jako osoby oprávněné seznamovat se s Vašimi osobními údaji v souvislosti s u nás poskytovanými zdravotními službami.

Pokud máte k informacím o zpracování osobních údajů jakékoliv dotazy či připomínky, neváhejte se, prosím, obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, kontakt:
poverenec@angis.cz či písemně na naší korespondenční adresu
ANGIS plus s.r.o., Jiřího Wolkera 495/3, 682 01 Vyškov