fbpx

Pravidla

Klientská karta výhod

O  b  e  c  n  á    č  á  s  t

 

I. Úvodní ustanovení

Pořadatelem klientského programu Klientská karta VÝHOD Angis (dále jen „Klientský program“) je společnost Angis plus s.r.o. IČO: 26951223, se sídlem Jiřího Wolkera 495/3, 682 01 Vyškov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 40653 (dále jen „Pořadatel“).

Klientský program je určen zákazníkům Pořadatele a umožňuje jim získávat výhody v rámci nákupu vybraného zboží v síti lékáren ANGIS plus s.r.o. v České republice (společně dále jen „lékárna ANGIS “) a na internetové stránce www.angis.cz, www.lekarnaangis.cz, jakož i další výhody podle zvláštní části těchto podmínek. Účastníkovi Klientského programu je vystavena Klientská karta VÝHOD Angis (dále jen „klientská karta“).

 

II. Vznik členství v Klientském programu

Účastníkem Klientského programu se může stát pouze plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let, která:

řádně, úplně a pravdivě vyplní tiskopis registračního formuláře Klientského programu, včetně poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů a s těmito pravidly Klientského programu, vlastnoručně jej podepíše a odevzdá jej v kterékoliv lékárně ANGIS. Zájemce o účast v Klientském programu obdrží tiskopis registračního formuláře pro vstup do Klientského programu přímo v lékárnách v síti ANGIS v České republice (dále jen „Účastník“).

 

Členství v Klientském programu vzniká Účastníkovi:

– okamžikem obdržení aktivované klientské karty v kterékoliv lékárně ANGIS, kde Účastník obdrží klientskou kartu oproti odevzdání řádně, úplně a pravdivě vyplněného podepsaného registračního formuláře do Klientského programu (dále také jako „registrace“)

 Pořadatel rozhoduje s konečnou platností o registraci osob v klientském programu. Pořadatel, včetně jeho zaměstnanců, je oprávněn zejména zamítnout registraci zájemce o účast v klientském programu v případě nepravdivých, neúplných nebo chybějících údajů v registračním formuláři do klientského programu či podezření na nekalé jednání zájemce o účast v klientském programu. V případě sporu ohledně okamžiku vzniku či existence členství v klientském programu, rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.

Každá osoba se může do Klientského programu registrovat pouze jednou, opakovaná (vícenásobná) registrace se nepřipouští. Klientský program není určen pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele. Na členství v Klientském programu není právní nárok.

 

III. Členství v klientském programu

Účastí v klientském programu účastník prohlašuje, že se seznámil s těmito podmínkami Klientského programu, souhlasí s nimi a zavazuje se je bezvýhradně dodržovat. Účastník se zavazuje oznámit jakoukoliv změnu poskytnutých údajů bezodkladně, a to:

  osobně v kterékoli lékárně ANGIS plus s.r.o.;

  telefonicky na +420 517 446 000;

  e-mailem zaslaným na adresu angis@angis.cz;

  dopisem zaslaným na adresu sídla Pořadatele.

 

Pořadatel nenese odpovědnost za chybu či neúplnost údajů uvedených účastníkem v registračním formuláři do Klientského programu nebo sdělených Účastníkem při změně těchto údajů. Klientská karta zůstává vlastnictvím Pořadatele a slouží k identifikaci účastníka při nákupech v lékárnách ANGIS a k uplatnění výhod vyplývajících z členství v klientském programu. Jakákoli odpovědnost Pořadatele za škody vzniklé v souvislosti s poškozením, zničením, zneužitím nebo ztrátou klientské karty je vyloučena. Klientská karta není debetní ani kreditní kartou. Klientská karta je přenosná; to znamená, že ji může použít i jiná osoba než Účastník (např. jeho rodinný příslušník) a lze ji použít ve všech lékárnách ANGIS. V případě ztráty klientské karty je účastník oprávněn požádat v libovolné lékárně ANGIS o vydání nové klientské karty. Při každém nákupu, který je uskutečněn s klientskou kartou, zaznamenává Pořadatel informace o účastníkovi a o provedené transakci a zpracovává je pro poskytnutí výhod vyplývajících ze členství v klientském programu. Pořadatel zpracovává osobní údaje účastníka v souladu se zásadami podrobně popsanými v dokumentu „Ochrana osobních údajů v klientském programu Klientská karta VÝHOD Angis“, který je dostupný na stránkách www.angis.cz a na vyžádání v lékárnách ANGIS.

 

IV. Zánik členství v Klientském programu

Účastník může svoje členství v Klientském programu kdykoliv ukončit, a to:

  osobně v kterékoli lékárně ANGIS ;

  telefonicky na +420 517 446 000;

  e-mailem zaslaným na adresu anigs@angis.cz (za předpokladu, že výpověď je zaslána z registrované e-mailové adresy);

  dopisem zaslaným na adresu sídla Pořadatele.

 

Pořadatel je oprávněn ukončit členství kteréhokoli účastníka v klientském programu a deaktivovat jeho klientskou kartu a klientské konto, a to i bez udání důvodu, zejména však v případě, že účastník:

  uvede při registraci do Klientského programu nesprávné či nepravdivé údaje;

  odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů;

  nenakoupí s Kartou VÝHOD po dobu 3 let od registrace nebo od posledního nákupu s Kartou VÝHOD.

  zneužije výhody, které jsou mu jako členovi klientského programu poskytovány; nebo

  poruší jakýmkoliv způsobem tyto podmínky.

 

Pořadatel si dále vyhrazuje právo deaktivovat klientskou kartu, pokud došlo k jejímu zneužití a/nebo pokud byla zjištěna duplicita klientské karty. V. Ostatní ustanovení Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit pravidla klientského programu. Nová či upravená pravidla jsou platná a účinná dnem, kdy byla uveřejněna na internetových stránkách www.angis.cz. Poté, co nová pravidla nabydou účinnosti, se má za to, že účastník se změnou podmínek souhlasí okamžikem použití Karty VÝHOD. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu ukončit Klientský program či jakoukoliv jeho část. Provozovatel může účely používání Karty VÝHOD dále upravit či rozšířit, o čemž bude informovat aktualizací pravidel a jejich umístěním na stránky www.angis.cz. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla klientského programu a dělí se na obecnou a zvláštní část. Tato pravidla klientského programu jsou platná a účinná od 1. 9. 2019 a v plném rozsahu nahrazují všechna předchozí pravidla či podmínky klientského programu. Pořadatel tímto informuje účastníka, který je spotřebitelem, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

Z  v  l  á  š  t  n  í    č  á  s  t

 

Přehled výhod poskytovaných členům klientského programu od 1. 9. 2019:

 

1. Slevy na doplatky u léčivých přípravků a zdravotnických prostředků vydávaných na lékařský předpis a slevy a jiné akce na vybrané volně prodejné produkty

Při každém nákupu v kamenných lékárnách ANGIS, při kterém se Účastník prokáže platnou Kartou VÝHOD, poskytuje Pořadatel následující výhody: Slevu z doplatku při výdeji humánních léčivých přípravků dostupných na lékařský předpis nebo zdravotnických prostředků dostupných na poukaz. Tato sleva se vztahuje na humánní léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Sleva je poskytována ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky lékárny při výdeji léčivého přípravku na předpis nebo zdravotnického prostředku na poukaz. Plnou slevu lze poskytnout pouze v případě, že tato sleva nebude vyšší, než je právními předpisy stanovená maximální obchodní přirážka lékárny. Plnou slevu nelze poskytnout mj. v případě, že by prodejní cena léčivého přípravku nebo zdravotnického prostředku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Pořadatel vynaložil na pořízení léčivého přípravku nebo zdravotnického prostředku, tzv. predátorská cen

Účastník je vždy oprávněn požadovat sdělení výše slevy ještě před provedením nákupu. Jednotlivé slevy nelze kombinovat mezi sebou ani s jinými slevami nebo akcemi a nelze je uplatnit pro nákupy či rezervace provedené prostřednictvím e-shopu www.lekarnaangis.cz. Na vybrané volně prodejné zboží je Účastníkovi Klientského programu poskytována sleva z běžných maloobchodních cen, které jsou platné pro ty zákazníky, kteří nejsou členy Klientského programu. Sleva je poskytována všem věkovým skupinám. Aktuální informace o slevách na volně prodejné zboží poskytovaných na Klientskou kartu VÝHOD jsou dostupné ve všech lékárnách ANGIS, v letácích anebo na internetových stránkách www.angis.cz v sekci „Klientská karta“.

Pořadatel je oprávněn nad rámec slev a výhod zde uvedených poskytnout Účastníkům i jiné slevy či výhody v rámci místně či časově omezených akcí. V případě, že akce bude místně omezena pouze na některé lékárny ANGIS, budou pravidla akce vždy dostupná v dotčených lékárnách. Konečné rozhodnutí o tom, zda byly splněny podmínky podle tohoto článku a výhoda bude účastníkovi poskytnuta, provádí výhradně Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo výhodu neposkytnout, a to zejména v případech, kdy bude mít podezření na zneužití této výhody účastníkem. Pořadatel si dále vyhrazuje právo tuto výhodu poskytovat i jiným osobám, než jsou účastníci.

 

2. Informační servis o slevách, akčních nabídkách, zdravotně vzdělávacích akcích v lékárnách ANGIS.

Služba informačního servisu je účastníkovi klientského programu poskytována zejména ve formě poštovních zásilek nebo elektronickou formou.

 

3. Rozvoz vybraného zboží po České republice zdarma

Pořadatel může účastníkům klientského programu nabídnout rozvoz vybraného zboží a jeho dodání na účastníkem zvolenou adresu v České republice. Informace o zboží, pro které Pořadatel tuto službu nabízí, a o podmínkách využití této služby budou zveřejněny na internetových stránkách www.angis.cz v sekci „Klientská karta“ a v lékárnách ANGIS .