fbpx

Historie a současnost využití kanabinoidů

Kanabinoidy patří do skupiny sekundárních metabolitů, které se vytváří v rostlinách rodu konopí (Cannabis). Jde o jednoletou dvoudomou bylinu, u níž již bylo popsáno více než 1 400 obsahových látek. Genetická analýza dnes prokazuje oddělení od rodu chmele (Humulus) před více než 27 milióny let. 

Domestikace konopí proběhla před několika tisíci lety v oblasti střední Asie, Číny a Indie. Pro léčbu samotnou z pohledu lidstva se konopí používá více než 5 000 let. Ve starověku a středověku bylo nejčastěji užíváno k léčbě bolestí hlavy, bakteriálních infekcí, horečky, průjmu, revmatických obtíží, ale i malárie. Do Evropy se rozšíření konopí datuje s Napoleonovou invazí. Před objevením kyseliny acetylsalicylové bylo konopí běžným analgetikem. V Severní Americe v druhé polovině 19. století jeho obrat tvořil polovinu prodávaných léčiv. 

SEKUNDÁRNÍ METABOLITY

Rostlina sama pro svůj hlavní životní cyklus sekundární metabolity nevyžaduje. Jejich smysl je až druhotný. Cukry, tuky a bílkoviny jsou nezbytné složky pro rostlinu, aby byla schopna zajistit své poslání, a to vytvořit další generaci. Je tu ovšem mnoho situací, kdy rostlina využívá také sekundárních metabolitů. Ochrana před predátory, viry, bakteriemi, hmyzem či obratlovci je jedním z mechanizmů jejich uplatnění. Nejen pasivní obrana a ochrana sama sebe je situace, při níž rostlina dokáže sekundární metabolity využít. Senzorická výraznost kanabinoidů dokáže odehnat nejen bezobratlé, ale i nejednoho savce, který ucítí například hořkou chuť listu konopí, když jej pozře. Rozšířená zahradnická rada proto zní – obsévejte své pozemky konopím a škůdci se vaší úrodě budou vyhýbat.

Další sféra, kde sekundární metabolity nacházení své uplatnění, je rozšiřování rostlin. Opylení a oplození jsou nezbytné kroky pro rozšíření nové generace a pro aktivní atrakci opylovačů nacházejí svoji roli právě i sekundární metabolity. Barva a vůně květů jsou v této situaci velmi důležité. Člověk dokázal najít využití pro tyto látky ve svůj prospěch a naučil se sbírat nejen květy pro svoji potřebu.

ČTYŘI SKUPINY KONOPÍ

Z praktických a didaktických důvodů je vhodné použít rozdělení konopí do čtyř skupin, a to na konopí technické, rekreační, léčivé a léčebné. Nejedná se přitom o rozdělení z pohledu botanického systému, ale na základě využití rodu rostliny konopí.

• Technické konopí

ČR tvořila před rokem 1989 silného producenta technického konopí, především pro produkci vlákna. Dnes bohužel technické konopí nacházíme jen na pár stovkách hektarů, hlavní příčinou je problematické následné zpracování vlákna a chybějící tzv. tírna. Zemědělci se však pomalu učí pěstovat konopí nejen na vlákno, ale i na semeno a květ. Konopné semeno je velmi zajímavé svou nutriční skladbou. Konopný protein a konopný olej je možné využít v potravinářství. Častou možností využití květu je produkce kanabinoidů, dnes velmi oblíbeného kanabidiolu (CBD). Jedná se však o produkci polní, případně skleníkovou, a proto je velmi nutné dbát na podmínky nejen sklizně, ale také následného zpracování. Konopí má vynikající schopnost akumulace kontaminant z půdy, např. rtuti, kadmia či olova. Proto je snahou této vlastnosti využít při tzv. fytoremediacích – očišťování půdy za využití rostlin a následné kumulaci těchto kontaminant v rostlinné hmotě. Ale stejná vlastnost může způsobovat až zdravotní komplikace u jedinců, kteří rostliny vypěstované na kontaminované půdě použijí k dalším účelům. Riziko hrozí u rekreačního a léčivého užití. Standardizace a kontrola u léčebného materiálu by měla zajistit dokonalou bezpečnost. 

• Rekreační konopí

Euforizující a halucinogenní účinky obsahové látky Δ9– etrahydrokanabinolu (THC) jsou od pradávna známy a využívány k náboženským účelům v Asii, proto botanické označení C. indica Lam., nebo kříženci s C. sativa L., případně přikřižované C. ruderalis pro jeho výhodnou fotoperiodu. Pro potěchu lidstva se konopí rozšířilo více či méně legálně do celého světa. Pěstování, zpracování či držení konopí s obsahem THC vyšším než 0,3 % není dnes v České republice dovoleno a hrozí klasifikace dle závažnosti od přestupků až po trestné činy. Stigmatizace, které bylo konopí v minulosti podrobeno především ve Spojených státech amerických, přinesla zpoždění v možnosti výzkumu. V r. 1951 dostal kongres ke schválení Boggsův zákon, který navrhoval tresty smrti pro ty, kdo poruší federální zákony proti narkotikům včetně marihuany. V roce 1956 prošel zákon senátem bez větší pozornosti veřejnosti. 

• Léčivé konopí

Lidové léčitelství a samoléčba doprovází lidstvo od jeho vzniku. Pro léčitelství se využívá konopný květ (nejvyšší obsahy sekundárních metabolitů) a konopné semeno (proteiny, bílkoviny, tuky), z nichž se připravují konopné výluhy, extrakty, masti a odvary. Základním problémem zůstávají hladiny obsahů účinných látek, přítomnost mikroorganizmů, hub či jiných kontaminujících látek.

• Léčebné konopí

Pro léčebné použití jsou využívány sušené samičí květy rostliny Cannabis sativa L. nebo Cannabis indica Lam. Obsahují řadu účinných složek, mezi nimi Δ9-tetrahydrokanabinol (THC) a canabidiol (CBD). Konopí vydávané v lékárnách splňuje kvalitativní požadavky definované vyhláškou č. 236/2015 Sb. Je indikováno jako podpůrná léčba ke zmírnění symptomů doprovázejících závažná onemocnění. Takto vyprodukované konopí je možné využít v lékařské praxi a předepsat na lékařský předpis. Stále mluvíme o konopí, ale s několika zásadními rozdíly. Musí být definovány obsahy alespoň dvou hlavních kanabinoidů CBD a THC a musí být kontrola kontaminace mikroorganizmy či plísněmi. Existuje norma, která stanoví maximální limity pro těžké kovy, pesticidy atd. Státní agentura pro konopí pro léčebné použití (SAKL) vše precizně dozoruje, stejně jako u jakékoliv jiného léčiva. Tzv. standardizace je nejdůležitějším krokem pro označení konopí jako léčebného. 

KANABINOIDY A JEJICH ÚČINKY

Nelze pochybovat o účincích kanabinoidů. Co je však stále otázkou, a myslím si, že po minimálně jednu generaci zůstane, jsou účinky kanabinoidů v různých koncentracích a spolukombinacích s dalšími látkami obsaženými v konopí. Dnes je v konopí obsaženo a popsáno více než 1 400 přírodních látek a zkoumání jejich možných kombinací při léčbě různých diagnóz, věkových skupin či společných onemocnění bude nekonečné. Zmíním účinky nejvíce prostudovaných látek, pro které jsou rostliny konopí dnes hlavně produkovány a šlechtěny. Prapůvod dalo THC a dnes následuje CBD a CBG. 

Δ9-tetrahydrokanabinol (THC) 

Jedná se o nejvýznamněji prozkoumanou látku z konopí. THC je zodpovědný za oblibu rekreačního užívání konopí. Jasný je jeho analgetický účinek, dále je popisován účinek antiemetický, antispatický a silný je i vliv na zvýšení chuti k jídlu. Intenzivně jsou studovány účinky na Alzheimerovu chorobu a alosterickou modulaci opioidních receptorů, kde tuto vlastnost kanabinoid spolehlivě prokazuje.

Kanabidiol (CBD)

Kanabidiol nevykazuje psychoaktivní účinky. Dnes jsou šlechtěny rostliny s vyšším obsahem v řádech procent. Kanabidiol byl studován podstatně méně než THC, ale v dnešní době se mu dostává také velké pozornosti. Na trhu již dnes existují preparáty s jeho obsahem, některé jako doplněk stravy, jako léčivo pouze Epidiolex. Velká pozornost se upíná zejména na nano-formy, které jsou na rozdíl od standardních molekul kanabinoidů vodorozpustné. Neuroleptický účinek je možné využít k léčbě psychóz. Je popsáno mnoho dalších účinků jako anxiolytický, panikolytický, antischizofrenní a antiepileptický. Popsaných nových situací přibývá a na CBD jsou kladena velká očekávání. 

Kanabigerol (CBG)

Díky protizánětlivým a antioxidativním účinkům se jeví terapeutické využití CBG u nespecifických střevních zánětů (např. Crohnova choroba) jako velmi prospěšné a účinné. Z výsledků studií však vyplývá, že bylo sice použito konopí s obsahem CBG 10 % a více, ale byly zastoupeny i další výše popsané kanabinoidy, i když v minimálních množstvích.

Kanabichromen (CBC)

Částečně známý a zkoumaný kanabinoid je kanabichromen (CBC). Jeho léčebný potenciál je možné využívat díky jeho nepsychoaktivnosti. Z hlediska účinků na lidský organizmus je CBC potřeba ještě dále zkoumat, avšak pár studií nám už nějaké povědomí o jeho léčebných schopnostech dává. Jedna studie věnovaná účinku CBC na krysách ukazuje, že má vliv na snížení dechové frekvence a také účinek hypotenzní, ovšem mechanizmus dosud není známý.

Závěrem chci zmínit slova pana docenta Lumíra Hanuše, přítele z hebrejské univerzity, o tom, že existuje tzv. entourage effect, tedy souhra či odpuzování látek. Z tohoto faktu vychází mnoho otázek a podnětů k dalšímu zkoumání účinků kombinací látek obsažených v konopí.

Pro výzkum medicinálního konopí vzniklo v loňském roce unikátní místo v ČR v podmínkách Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.  

Dnes je v konopí obsaženo a popsáno více než 1 400 přírodních látek

MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D.

vedoucí klinicko-farmakologické jednotky Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (ICRC)